KRAV står för bra miljö och mat


Sveriges riksdag har enhälligt antagit 15 nationella långsiktiga miljömål som ska leda till en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Med det menas en utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att undergräva framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Ekologisk livsmedelsproduktion bidrar till en sådan utveckling och KRAV spelar en viktig roll i detta. KRAV utvecklar regler för ekologisk produktion, kontrollerar att de efterlevs och erbjuder producenterna att använda KRAV-märket för sin KRAV-godkända produktion.


De viktigaste miljöreglerna för KRAV-godkänd produktion
I KRAV-godkänt lantbruk används inga kemiska bekämpningsmedel. Istället hålls ogräs och skadeinsekter i schack med förebyggande metoder, till exempel en mer varierad växtföljd.
I KRAV-godkänt lantbruk används inte heller konstgödsel. Istället används naturliga gödselmedel såsom stallgödsel, främst från den egna gården, samt kvävefixerande växter.


I KRAV-godkänd produktion tillämpas försiktighetsprincipen, vilket bland annat innebär att genmodifierade organismer inte får användas. I KRAV-godkänd livsmedelsförädling används främst naturliga processer utan syntetiska kemikalier. KRAV arbetar för att alla KRAV-anslutna producenter i alla led av livsmedelskedjan ska ha infört ett miljöledningssystem inom de närmaste åren.


De viktigaste miljöfördelarna med KRAV-godkänd produktion
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har nyligen gjort en omfattande sammanställning av svensk och utländsk forskning om miljöeffekterna av ekologisk produktion jämfört med konventionell och kommit fram till följande slutsatser:


Ekologiskt lantbruk läcker inte kemiska bekämpningsmedel till yt- och grundvatten och bidrar därmed till miljömålen giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet samt hav i balans.

Ekologisk produktion gynnar den biologiska mångfalden, bland miljömålen formulerat som myllrande våtmarker och ett rikt odlingslandskap. I ekologisk odling begränsas läckaget av näringsämnen, vilket bidrar till miljömålen ingen övergödning och levande sjöar och vattendrag.


SLU:s sammanställning indikerar också att ekologisk produktion släpper ut mindre växthusgaser, ett bidrag till miljömålet begränsad klimatpåverkan, samt att produktionen använder mindre energi, ger bättre växtnäringsbalans och gynnar jordens bördighet.

Ökat välbefinnande hos konsumenterna
Vetskapen om att KRAV-godkända livsmedel är producerade utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, onödiga tillsatser och onaturliga tillverkningsmetoder, liksom tryggheten i att KRAV kontrollerar produktionen i livsmedelskedjans alla led, bidrar till att öka konsumenternas mentala välbefinnande.


Försiktighetsprincipen, d.v.s. att man i KRAV-godkänd produktion avstår från sådant som vetenskapen inte entydigt har bevisat som ofarligt, bidrar också till ökat välbefinnande. Det ger konsumenterna livsmedel utan rester av tillförda ämnen, som morgondagens forskare kan komma att klassa som riskabla även om de anses harmlösa idag.


Det finns forskningsrapporter, sammanställda av bland annat Soil Association i England, som säger att ekologisk mat innehåller högre nivåer av vissa ämnen som är bra för hälsan, bland annat C-vitamin, mineraler och så kallade sekundära metaboliter. Det finns andra rapporter som hävdar att så inte är fallet. KRAV menar att sådana jämförelser av enskildheter inte är meningsfulla. Liksom WHO ser på begreppet hälsa ur ett helhetsperspektiv, måste matens nyttighet och inverkan på hälsan ses i ett bredare och långsiktigare perspektiv. KRAV-godkänd livsmedelsproduktion är bra för miljön. Bra miljö skapar förutsättningar för god hälsa. Så enkelt är det.

 

Läs mer på krav.se

<<back<<